1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om LS Control A/S, CVR-nummer 15288205, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder. LS Control A/S har ikke salg til private

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe¬ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget, med mindre dette er eksplicit aftalt

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye eller renoveret til samme niveau, og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 24 måneder og højst 120 måneder efter, at det er leveret til kunden, alternativt leveres et andet tilsvarende produkt efter Virksomhedens valg.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele, såsom vejledning og installation udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til den i aftalegrundlaget eller vejledningens beskrevne brug og til brug i EU. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for EU. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms, ekspedition, fragt og eventuelle miljøgebyrer og andre lovpligtige gebyrer og afgifter, og er i DKK medmindre andet er angivet.
4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 8 dage fra leveringen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt, som så vil fremgå af fakturaen.

4.3 Ekspeditionsgebyr. Ved køb under DKK 600,- (ekskl. moms) beregnes et ekspeditionsgebyr på DKK 130,-.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til en rente af det forfaldne beløb på 3 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker, samt et rykkergebyr på DKK 125,- pr. rykker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.3 Ejendomsretten. Sælger opretholder ejendomsretten til alle leverede varer, ydelser og udviklingsprojekter indtil fuld betaling for hele leverancen/ydelsen/projektet har fundet sted.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser. Ordrer med en samlet ordresum på op til DKK 25.000,- kan dog modtages telefonisk.

6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og reservedele til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren.
Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.5 Rammeordrer med aftalte leveringstider og antal indgås altid efter aftale og afgivelse af bestillinger med anført leveringstidspunkt, og afvigelser herfra kræver særskilt aftale.
Ændringer af det aftalte, herunder produkter og ydelser under en rammeordre, kan kun ændres efter særskilt aftale.

6.6 Afkaldsordrer afgives i udgangspunktet for maksimalt 12 måneder ad gangen, og kræver i alle tilfælde en særskilt aftale. Såfremt en afkaldsordre ikke er færdig leveret indenfor den aftalte tid, så vil den resterende del af ordren automatisk blive tilsendt køber og faktureres på sædvanlig vis.
Ændringer af det aftalte, herunder produkter og ydelser under en afkaldsordre, kan kun ændres efter særskilt aftale.

6.7 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6.8 Returvarer. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale.
Kundevarer og specialfremstillede varer tages ikke retur. Returvarer skal være ubeskadiget og i ubrudt originalemballage samt returneres uden omkostninger for sælger. Varer der returneres senere end 3 måneder fra leveringsdato krediteres ikke.
Ved returnering inden 8 dage fra leveringsdato fratrækkes 5 %, dog mindst DKK 100,-.
Ved returnering inden 3 måneder fra leveringsdato fratrækkes 20 %, dog mindst DKK 100,-.
Ved returnering uden returnummer eller fakturanummer fratrækkes 35 %, dog mindst DKK 200,-.

6.9 Udviklingsarbejde aftales særskilt, men som minimum gælder følgende:

Igangsætningen af et udviklingsprojekt på kundens foranledning anses som kundens accept af det specificerede og tilbudte.

Hvis efterfølgende ændringer af specifikationer giver anledning til at ændre på f.eks. priser og tidsplaner, så vil Virksomheden ajourføre tilbuddet.
Hvis et projekt stoppes, så vil udført arbejde blive faktureret uanset årsagen til at et projekt stoppes, og dertil faktureres et tillæg på mindst 25% af den resterende projektsum.

En afgiven indkøbsordre fra køber på et udviklet produkt, som sættes på markedet, regnes som en endegyldig accept og godkendelse af det udviklede produkts funktionalitet og fysiske såvel som elektriske egenskaber samt opfyldelse af købers specifikationer. Dog er produktion af prototyper og produkter til testbrug hos kunden ikke at betragte som færdigt udviklede produkter. Sælger betragter herefter udviklingsopgaven som helt afsluttet og produktet overgår til sælgers produktion.
Alle efterfølgende ønsker og krav til produktet, uanset årsag, vil kræve en ny udviklingsopgave efter aftale.

Medmindre andet er aftalt faktureres som følgende: En tredjedel ved projektets start, en tredjedel ved levering af prototype og en tredjedel ved projektets afslutning.

Produkter er udviklet i henhold til de på udviklingstidspunktet opstillede kravspecifikationer og gældende standarder. Efter afsluttet udviklingsprojekt er det udelukkende købers ansvar at sikre, at produktet inkl. evt. software til stadighed opfylder købers, købers kunders og eventuelle myndigheders krav.

Køber fremstår juridisk som produktets fabrikant. Sælger forpligter sig til udelukkende at producere disse produkter til køber eller en af køber udpeget aftager.
Køber er ikke berettiget at gøre andre krav gældende end nærværende ” Betingelserne” i øvrigt giver.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele EXW (Incoterm 2010), med mindre andet er eksplicit og skriftligt aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen.
7.2 Leveringstid. Virksomheden bestræber sig på at afsende alle solgte produkter og reservedele til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge at mængde og type af alle produkter, reservedele ved leveringen er i overensstemmelse med det bestilte. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal dette meddeles skriftligt til Virksomheden inden 5 arbejdsdage. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
8.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den bekræftede leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve dén leverance, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelse for forsinket levering gældende såfremt forsinkelsen er begrundet i, at køber ændrer i specifikationerne for produktet efter modtagelsen af ordren, køber selv skal levere komponenter til opgaven, har udpeget specifikke underleverandører eller specifikke fabrikater af komponenter. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.
8.3 Forsinket levering med årsag i kunden. Ved forsinket levering udover 14 dage efter den bekræftede leveringstid, som er begrundet i, at køber ændrer i specifikationerne for produktet efter modtagelsen af ordren, køber selv skal levere komponenter til opgaven, har udpeget specifikke underleverandører eller specifikke fabrikater af komponenter, har Virksomheden ret til at forskudsfakturere den bestilte leverance.

9. Reklamation, fejl og mangel

9.1 Reklamation. Virksomheden indestår for, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under reklamation, udgør reklamationsperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.
9.2 Undtagelser. Reklamationsretten omfat-ter ikke sliddele såsom knapper og lign. betjeningsdele, elektrolytter og batterier, og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa¬tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i reklamationsperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om. Såfremt der er grund til at tro at fejlen/manglen kan medføre risiko for skade, så skal dette meddeles straks. Uanset årsag, så bortfalder kundens rettigheder for at gøre krav gældende ift. fejl og mangler altid senest 12 måneder fra leveringstidspunktet.
9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun¬den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af reklamationsretten. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af reklamationsretten. Såfremt påberåb af fejl/mangel afvises, er Virksomheden berettiget til at fakturere kunden et startgebyr på DKK 200,- samt forbrugt tid til den gældende timepris og medgået materialepris i forbindelse med fejlsøgning og evt. reparation af produktet.
9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af reklamationsretten, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.
9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af reklamationsretten inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på højest 60 arbejdsdage, kan kunden ophæve den ordre, der er direkte berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.
9.7 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
10.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover. Det er kundens eget ansvar at sikre sig, at varer der er udviklet på vegne af eller i samarbejde med kunden til enhver tid stadigt opfylder gældende lovgivning og kundens behov.
10.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
10.4 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar for tingskader over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige DKK 100.000,-, medmindre 10 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det foregående år overstiger dette beløb. I så fald bliver det de 10%, der indsættes som beløbsgrænse. Ansvarsbegræns¬ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Virksomhedens økonomiske ansvar for tingskader vil dog altid være begrænset til det beløb, som der måtte være forsikringsdækning for. Kunden bærer selv risikoen for, at de af Virksomheden leverede produkter og ydelser, er kompatible med kundens eksisterende systemer. Virksomheden har intet ansvar for, hvorvidt og hvordan det leverede produkt virker sammen med kundens øvrige produkter. Det påhviler kunden selv at indhente nødvendige specifikationer for de leverede produkter og ydelser, til brug for kundens egen vurdering af interoperabilitet med kundens øvrige systemer. Det er kundens ansvar at sikre sig mod eventuel computervirus. Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade eller tab i forbindelse med manglende kompatibilitet mellem produkter, hverken i forhold til kundens eksisterende produkter eller den af kunden valgte sammensætning af Virksomhedens produkter.

11. Force majeure

11.1 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
11.2 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden, med mindre andet er eksplicit aftalt.
12.2 Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning enten: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 50% pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled¬ning af produkters, reservede¬les eller tilknyt¬tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

13. Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder, designs, konstruktioner eller software eller andre oplys¬ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
13.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
13.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

14. Gældende ret og værneting

14.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
14.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.
14.3 Forbehold. Der tages forbehold for eventuelle tryk- og skrivefejl i nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt eventuel dokumentation, der følger de leverede varer.