LS Control A/S tager din databeskyttelse alvorligt

Da vi i LS Control A/S behandler persondata, har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Indsamling af persondata

Fair og transparent databehandling Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Formålet med at indsamle data Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre vores kontakt med dig. Generelt indsamler vi følgende persondata: Medarbejdere: Ansættelseskontrakt med navn, adresse og telefonnummer, jobansøgning m. bilag, eventuelle kontaktpersoner, cpr-nummer, pensions- og forsikringsselskab, bankoplysninger, fremmøde og eventuelt fraværskarakter, samtalereferater, og herunder MUS og medarbejdervurderinger, og relevante helbredsoplysninger til brug for at opretholde et ansættelsesforhold, til lønudbetalinger og til den lovpligtige indberetning til Skat.

Jobansøgere: Persondata i opfordrede og uopfordrede ansøgninger behandles fortroligt Oplysningerne deles med relevant personale med det formål at vurdere på ansøgerens mulighed for ansættelse. Kontaktpersoner (kunder og leverandører): Navn, titel, jobfunktion, organisatorisk placering, telefonnummer, e-mailadresse og evt. firmaadresse og leveringsadresser. Formålet er at have kontaktoplysninger i relation til det pågældende engagement.

Nyhedsbreve: Navn, e-mail. Formålet er at udsende nyhedsbreve om produkter og andre relevante nyheder fra LS Control A/S

Behandling af persondata

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er relevante og nødvendige i forhold til at opfylde formålet. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift, f.eks. en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder f.eks. ved ansættelser.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata Vi ønsker, at de persondata, vi behandler om dig, er helt rigtige. Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte dine normale kontakter eller kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige Vi sikrer, at dine persondata bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. For Nyhedsbreve gælder, at vi sletter dine data såfremt du afmelder vores nyhedsbrev via afmelde funktionen i nyhedsbrevet. Specifikt vil vi slette opfordrede og uopfordrede jobansøgninger efter 6 måneder, hvis vi ikke har indhentet dit specifikke samtykke om en længere frist.

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata udover de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for det. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke Hvis dine persondata videregives til samarbejdspartnere og andre aktører, indhenter vi dit samtykke og vi informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed. Der indhentes ikke eksplicit samtykke for udveksling af almindelige personoplysninger, der er nødvendige for at opretholde et ansættelsesforhold. Det være sig udveksling af almindelige personoplysninger med f.eks.; Staten, herunder SKAT, kommunen, Udbetaling Danmark, arbejdsgiverorganisation, bank, pensions- og forsikringsselskaber samt de data behandlere, som virksomheden har indgået aftale med, f.eks. lønudbetaling

Brug af cookies på lscontrol.dk

Vi placerer cookies på lscontrol.dk for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden. Vi benytter desuden Google Analytics til statistikformål. Der indsamles ingen personlige oplysninger.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. F.eks. anvender vi sikre og godkendte steder til opbevaring af dine data.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvad der er forkert. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser. Du kan bruge kontaktoplysningerne herunder til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Endelig kan du klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K

Kontaktoplysninger

LS Control A/S
Industrivej 12, Gelsted, DK-4160 Herlufmagle
CVR: 15288205
E-mail: lsc@lscontrol.dk
Tlf. 5550 5550
Website: www.lscontrol.dk
Dataansvarlig: Per Nielsen

 

 

Denne politik er senest opdateret den 25. maj 2018